Yogurt With Muesli And Fruits

Bởi Berta Ing

Tháng bảy 2, 2016

Summer allows us to make quick, tasty and very healthy breakfast. It is not hard at all to make one! Strawberries can be replaced by raspberries, or other berries of choice and yogurt can be greek or a drinking one!

  • Chuẩn bị: 20 phút
  • Sản lượng: 2 yields

Chỉ dẫn đường

1Place all ingredients in a bowl, start with muesli, fruits and finally top it with yogurt of choice

2Serve!

Thành phần

2 Handful of muesli

2 Strawberries

1 Banana

1 Cup of yogurt of choice

1\4 of orange

Honey (optionally)

00:00

1 Review

Mary gamboa

Tháng bảy 2, 2016

Fantastic!

Tất cả các trường được yêu cầu phải nộp một bài đánh giá.


Tìm kiếm
Kết hợp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Tìm kiếm trong ý kiến
Tìm trong trích đoạn
Lọc theo tuỳ chỉnh đăng nhập