Fried Ice Cream

  Bởi Lisa bánh

Tháng bảy 22, 2016

  • Chuẩn bị: 20 phút
  • Nấu ăn: 25 phút

Chỉ dẫn đường

1First make egg foam by beating the egg whites and gradually add the sugar.

2Put an aluminum foil in a baking pan and on it the Chinese Almond Cookies.

3On each cookie put a tablespoon of vanilla ice cream and on it gradually the egg foam mixture.

4Bake on temperature of 250 degrees Celsius for 2 to 3 minutes.

Thành phần

3 egg whites

1 cup of vanilla ice cream

1/2 cup of sugar

Chinese Almond Cookies

00:00

0 Đánh giá

Tất cả các trường được yêu cầu phải nộp một bài đánh giá.


Tìm kiếm
Kết hợp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Tìm kiếm trong ý kiến
Tìm trong trích đoạn
Lọc theo tuỳ chỉnh đăng nhập