Nhồi bông ngày tháng
Kẹo Figaro
Gò của hạnh nhân
Kẹo màu trắng của Mai
Caramelos de nata
Almendraditos dừa
Cuadrados de coco