Tomato gazpacho
Cocido montañes
Lebaniego stew
Squid encebolladas with potatoes
Kid stew
White beans with Squid
White beans with cabbage
Mountain stew